You Want Them Both.

Safe Worship.

Safe Churches.

Nehemiah 4:9